കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക് അപേക്ഷിക്കാം / Application for Diploma in Food Production is invited.

കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്ലോമ  കോഴ്സിലേക്  അപേക്ഷിക്കാം / Application for Diploma in Food Production is invited.  Last date : 03.06.2019

Download Application Form

 

 

 

IHMCT
Photo Gallery

Latest
News & Events